Iniciativa „Milion ovocných stromů pro krajinu“

vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.

O projektu

Pilotní aktivity iniciativy "Milion ovocných stromů pro krajinu" byly odstartovány na základě spolupráce MAS v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020" byla vytvořena společná Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také tyto webové stránky. Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje byl realizován za podpory Jihomoravského kraje.

V celé Evropě ubývá starých stromů. Zdá se, že pro ovocné stromy to platí dvojnásob. Stejně jako v jiných oblastech života je tradiční nahrazováno novým, módním, často neprověřeným. Pro náš venkov tím vznikají nenahraditelné ztráty, kdy mizí stromy – dárci plodů, spolutvůrci zahrad, dvorů, ulic i volné krajiny. A co hůř, často je navždy ztracen a zapomenut význam tradičních druhů i odrůd ovoce a jejich jedinečné, mnohdy nenahraditelné vlastnosti.

Až po poznání jejich proměnlivosti během roku a současně jejich stálosti ve srovnání s během lidského života si teprve dokážeme uvědomit, že na venkově mají stromy mnoho významů. Také díky vzpomínkám starých lidí zjišťujeme, že mají významnou roli v krajině: dárce stínu a vláhy, protierozní funkci na svazích, orientačních a hraničních bodů v krajině. Rodové stromy podle dávné tradice spojují osudy jedince či rodiny s krajinou. Staré stromy jsou také jedinečným biotopem pro mnoho dalších organizmů a jsou cenným biologickým a ekologickým prvkem krajiny. Dodnes se ve starých alejích, sadech, vinohradech a zahradách v Čechách, na Moravě i ve Slezku zachovaly odolné a plodné místní a krajové odrůdy hrušní, jabloní, třešní, meruněk a slivoní, ale i řada jiných vzácných ovocných dřevin jinde málo známých. Lidé v dnešní době už zapomínají a nevyužívají tyto hodnoty našich předků a jsou odkázání na služby obchodů. Ve scelených lánech orné půdy byla smazána mozaika krajiny polí, sadů, pastvin, mokřadů, mezí, cest ... a lidských osudů.

Naštěstí se v poslední době mezi pěstiteli i širokou veřejností rozvíjí nový zájem o toto dědictví. Vznikají projekty na záchranu, mapování a využití tradičních ovocných stromů. Dodnes existují v naší zemi oblasti, kde si lidé udrželi vztah ke stromům a krajině. Příkladů se objevuje čím dál víc. A pro všechny zájemce, kteří chtějí vysazovat ovocné stromy do krajiny, vznikla i tato návodná příručka - metodika.

Za kolektiv autorů
Vít František Hrdoušek, 2016

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím