Iniciativa „Milion ovocných stromů pro krajinu“

vzešla ze společné snahy místních akčních skupin (MAS) o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.

Příručka výsadby ovocných dřevin

Příručka ke stažení zde

Zájemci o tištěnou verzi příručky se mohou obrátit na některou z jihomoravských místních akčních skupin, nebo přímo na kontaktní osoby uvedené na tomto webu.

Ambicí této pilotní Příručky výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska je zvýšit podíl využití druhů ovocných dřevin a jejich vhodných odrůd v opatřeních zvyšujících ekologickou resilienci zemědělských krajin na měnící se klima. Podpora pěstování bohaté škály tradičních ovocných dřevin v naší kulturní krajině také přináší klimatický, zemědělský, krajinářský, kulturní, turistický a ekonomický efekt. Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití místních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovocných dřevin. Příručka je určena pro extenzivní výsadby ovocných dřevin, které budou plnit produkční a současně i výše uvedené mimoprodukční funkce v krajině.

Příručka vznikla na základě nově vydaných standardů pro výsadby (AOPK ČR) a podle dosavadních zkušeností s krajinářskými výsadbami ovocných stromů na venkově od 90. let 20 století. Příručka v praktických radách vychází ze Standardů AOPK ČR, především ze Standardu z 16.1.2016 č. SPPK-C02-03 „Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině“, který definuje agrotechnické úkony spojené s přípravou pozemku, výsadbou a následnou péčí o ovocné dřeviny rostoucí mimo intenzivní produkční sady od výsadby do 10. roku života. Pro Výsadby ovocných dřevin kolem komunikací musí respektovat zásady stanovené samostatným standardem SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury. Pro následnou péči příručka vychází ze Standardu SPPKC02-05 Péče o ovocné dřeviny. V podmínkách výsadeb do krajiny jsou použity i další citované standardy AOPK ČR.

Publikace je určena pro zaměstnance a pracovníky obcí, nevládních organizací, státních úřadů a širokou veřejnost k snadnější orientaci v dané problematice. V dokumentu jsou k dispozici odkazy na příslušnou legislativu a jsou zde stručně představeny základní odborné pojmy a způsoby, jak realizovat výsadby ovocných dřevin na svých územích.

Cílem příručky je povzbudit zájem o pěstování starých, především místních a krajových odrůd ovoce a méně známého tradičního ovoce ve víceúčelových funkčních výsadbách ve volné krajině. Chceme povzbudit zájem místních lidí o pěstování a užití ovoce ve své obci, komunitě, regionu a využít ovoce v turismu i místním potravinářství, umožnit výsadby bohatého spektra tradičních, krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které mají rozdílné klimatické a stanovištní nároky odpovídající různým oblastem na našem území. Druhy a odrůdy uvedené v metodice jsou převzaty ze Standardů AOPK pro funkční výsadby v zemědělské krajině. Příručku je možné přiměřeně použít i na genofondové výsadby s hlavní funkcí uchování genofondu ovocných dřevin v regionu jejich výskytu.

V duchu Mendelova odkazu máme za cíl zachránit staré odrůdy ovoce, využít zkušenosti předků a zavést i nové možnosti pěstování pro obyvatele i návštěvníky našich regionů Čech, Moravy a Slezska.

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím