OFFSETUJEME Co2

Offsetujte CO2 také!

Organizace CI2, o. p. s. se zabývá odbornými aktivitami v oblasti životního prostředí, včetně podpory ochrany klimatu. S tímto záměrem vznikl v roce 2015, pod záštitou MŽP ČR, projekt OFFSETUJEME CO2 (https://www.offsetujemeco2.cz/), který nabízí možnost kompenzace uhlíkové stopy prostřednictvím tzv. offsetových projektů. Jedním typem těchto projektů je nová výsadba původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů, solitérů v krajině či lesnických projektů.

Průběžně a dlouhodobě hledají vhodné lokality pro nové výsadby stromů (např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy, na revitalizaci po těžbě či kůrovci ad.). Výsadba je z 85 % podpořena financemi z výše zmíněného projektu OFFSETUJEME CO2. Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu. Jediné podmínky pro realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu s územním plánem, výsadba lokálních druhů stromů, zajištění odborného dozoru při výsadbě a zajištění následné péče.
Program není nijak časově omezen, zasílat návrhy na realizace projektů je možné kdykoli. Neděláme žádné výběrové řízení, podporu mohou získat všechny projekty, které splní podmínky programu.

Potřebné podklady od obce/ realizátora jsou:
1. základní popis projektu (název, stručný popis, záměr, popis území a pozemku určeného k realizaci - číslo parcely a katastrální území, popis výsadby – druhy navrhovaných stromů a jejich počet, způsob výsadby – svépomocí/ dodavatelsky, popis následné péče)
2. rozpočet výsadby (sazenice, ochrana sazenic, nářadí potřebné k výsadbě, zálivka, doprava, odborný dozor, ad.)
3. situační výkres plánované výsadby (jednoduchý zákres stromů kde budou vysazeny)
4. fotografie pozemku určeného k výsadbě

Následně je dopočítáno množství CO2, které jsou stromy v projektu schopny pohltit a na základě rozpočtu je dopočítána jednotková cena za 1 tunu CO2. Projekt je pak zveřejněn na stránkách offsetujemeco2.cz, kde mohou dárci na jednotlivé projekty přispívat.

Sázení stromů a zeleně je skvělá příležitost zpříjemnit život v obci, přispět k ochraně klimatu a životního prostředí a zapojit místní komunitu do společného projektu. Navíc s minimální administrativní i finanční zátěží pro obec.

 

Více informací naleznete zde.

 

Výsadbu 65 stromů v projektu „Krajinotvorný sad a ovocná alej nad Tvarožnou Lhotou“ finančně podpořila firma Rohlik.cz, která tímto přispěla ke snížení uhlíkové stopy svých produktů. Projekt byl realizován v rámci programu Offsetujeme CO2 (www.offsetujemeco2.cz) na jaře 2021 ve spolupráci se členy sdružení INEX a místními občany. 

rohlik cz

Tento web používá technická cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Souhlasím